BagTruck
: a feasibility study

  • T.C.J. Kemps

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2006
Original languageEnglish
SupervisorMaarten Steinbuch (Supervisor 1), R.M. van Druten (Supervisor 2), A.A.J. (Erjen) Lefeber (Supervisor 2), Dirk-Jan Verheijden (External coach) & Erwin van Schaijk (Supervisor 2)

Cite this

'