An analytical approach to dynamic irregular tyre wear

  • J. Veen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2007
Original languageEnglish
SupervisorIgo J.M. Besselink (Supervisor 1), J.A.W. (Hans) van Dommelen (Supervisor 2), H.E. van Benthem (External coach) & Henk Nijmeijer (Supervisor 2)

Cite this

'