A quantummechanical analysis of the carbide Fischer-Tropsch mechanism on Rh(211)

  • G. van Heugten

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2013
Original languageEnglish
SupervisorIvo A.W. Filot (Supervisor 1), Emiel J.M. Hensen (Supervisor 2), E.A.J.F. (Frank) Peters (Supervisor 2) & D.A.J.M. Ligthart (Supervisor 2)

Cite this

'