Welbestede uitbesteding

C.H.V.A. Botter

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

Vraagstukken rond uitbesteden behoren als strategische te worden bezien en derhalve op topniveau te worden behandeld. Uit beschikbare literatuur komt echter naar voren) dat 'make or buy decisions) vaak worden genomen op grond van incidentele kostenoverwegingen binnen inkoopafdelingen. Volgens Janch en Wilson wordt het strategisch belang van uitbesteden blijkbaar onvoldoende ingezien door het topmanagement. Zo maakt het voor een onderneming uit of zij haar concurrentiekracht wenst op te bouwen op lage prijzen, geavanceerde technologieën, hoge kwaliteit en bedrijfszekerheid, korte levertijden of een volledig assortiment produkten. Een streven naar korte levertijden zal tot andere strategische uitbesteed-beslissingen leiden dan een streven naar grote bedrijfszekerheid. Een streven naar een volledig assortiment zal eerder leiden tot commercieel uitbesteden'. De verwachte liquiditeitspositie van een onderneming bepaalt eveneens in hoge mate welke strategische besluiten moeten worden genom en door de top. Zeer zeker bij snelle groei en geprognotiseerde zwakke liquiditeitspositie is het noodzakelijk op grate schaal uit te besteden. Van achterwaartse verticale integratie zal in dit soort gevallen in het geheel geen sprake zijn. In ons huidige economische bestel zijn de personele consequenties van uitbesteden en inlenen van uitzendkrachten bij uitstek onderwerpen van gesprek in de overlegvergadering van ondernemingsraden. Vooral indien het gaat over arbeidsintensieve werkzaamheden. Regelmatige en tijdige voorlichting van de leiding aan de ondernemingsraad en de vakbeweging over deze onderwerpen is zeer geboden om ernstige conflicten op dit terrein te vermijden. Als het gaat om strategische besluiten om geen vervangingsinvesteringen op grote schaal meer te plegen in bepaalde bedrijfssectoren dient de ondernemingsraad een rol te spelen.
Original languageDutch
Title of host publicationHandboek voor managers
EditorsW.A.C. Whitlau, H. Wijnberg
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
Pages2.5.4-301/316
ISBN (Print)90-5404-90-X
Publication statusPublished - 1980

Cite this