Visie op kenniswerk : de Afdeling Vastgoedmanagement van DVD nader in beschouwing genomen

M.D. Jansen Klomp, R.D. Vlies, van der, A.M.A.T. Helvoirt, van, M.A Suurendonk, I.M.E Smeets

Research output: Book/ReportReportAcademic

2 Downloads (Pure)

Abstract

Dit onderzoek richt zich op de Afdeling Vastgoedmanagement (AVGM), een afdeling binnen de Centrale Directie van de Dienst Vastgoed Defensie. De naam Dienst Vastgoed Defensie wordt pas vrij recentelijk gebruikt. Sinds begin 2006 is de Dienst Gebouwen Werken en Terreinen (DGW&T) namelijk verder gegaan als de Dienst Vastgoed Defensie (DVD). Dit bracht ook een naamsverandering voor de AVGM: vóór de organisatieverandering van DVD heette deze afdeling namelijk nog Kenniscentrum. De AVGM geeft voornamelijk adviezen aan haar twee belangrijkste klanten: de drie Regionale Directies (Noord, Zuid en West) van de DVD en aan de Directie Ruimte Milieu en Vastgoedbeleid (DRMV). Binnen de AVGM lijkt er geen heldere visie te bestaan op hoe er met kennis omgegaan dient te worden. Er lijkt een mismatch te bestaan tussen de kennis die beschikbaar is binnen de DVD en de kennis die de klanten nodig hebben. Zo is het voor de Regionale Directies (RD's) niet altijd even eenvoudig om de AVGM in te schakelen voor het beantwoorden van vragen. Het risico hierbij is dat de RD's eerder naar experts van een bepaald vakgebied binnen hun eigen regio zullen stappen. De directeur van de AVGM, dhr. Erven en tevens opdrachtgever van dit project heeft zelf al een start gemaakt met een ontwikkelingstraject waarbij de afdeling nader bekeken wordt. Dit onderzoek, waarbij deze afdeling ook eens door de ogen van een externe partij in beschouwing wordt genomen, dient als bijdrage aan dit ontwikkelingstraject. De doelstelling van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelingstraject dat de AVGM momenteel ondergaat wat dient te resulteren in een betere beheersing van kennis binnen de AVGM. De bijbehorende opdracht is om een visie voor de AVGM op te stellen en de daaraan gerelateerde aandachtsgebieden uit te werken. Om aan deze doelstelling en opdracht te kunnen voldoen zijn diverse interviews gehouden met zowel de AVGM medewerkers als met haar belangrijkste klanten: de RD's en de DRMV. Parallel hieraan heeft bovendien een literatuurstudie gericht op kennismanagement en daaraan gerelateerde begrippen plaatsgevonden. Al vrij snel bleek kennis niet eenduidig te definiëren en bovendien nauw gerelateerd aan een aantal andere onderzoeksgebieden. Bovendien is een visie niet los te koppelen van andere strategische beslissingen, te denken valt aan missie, doelen en strategie. Het resultaat van dit onderzoek is dan ook niet alleen het opstellen van een visie en het uitwerken van de daaraan gerelateerde aandachtsgebieden, maar ook het plaatsen van de visie in relatie tot haar context. Hiermee wordt gedoeld op het leggen van een verband tussen visie, doelen en bijbehorende aandachtgebieden. Het uitwerken van de aandachtsgebieden wordt vervolgens gedaan door een onderscheid te maken in een vijftal deelstudies. De volgende deelstudies worden in dit rapport behandeld: kennismanagement, competentiemanagement, kwaliteitsmanagement, klantgerichtheid en innovatiemanagement. Per deelstudie wordt een ontwerp opgeleverd dat zou kunnen bijdragen aan het ontwikkelingstraject dat de AVGM momenteel ondergaat. De resultaten van de deelstudies hebben betrekking op de strategie, overlegsystemen, personeelssystemen, taken, competenties en cultuur van de organisatie. Tenslotte heeft een integratie van deze deelstudies plaatsgevonden waardoor een stappenplan is ontstaan dat de AVGM kan ondersteunen bij het maken van een concreet veranderplan voor haar organisatie. Uitgangspunt is een open samenwerkingscultuur, gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten. Het verdient aanbeveling om de resultaten van het vooronderzoek en deelstudies als startpunt te nemen voor een interne discussie. Geconstateerd is dat missie, visie, doelen, en beleid voor de AVGM ontbreken of nauwelijks bekend zijn. De in dit onderzoek opgestelde visie en uitgewerkte aandachtsgebieden kunnen worden gebruikt om een eigen missie, visie, doelen en beleid op te stellen die breed worden gedragen binnen de afdeling.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven. Stan Ackermans Instituut
Number of pages153
ISBN (Print)978-90-444-0711-2
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameADMS-reeks
Volume31

Cite this