Technisch beperkt bruikbare distributiehulpmiddelen

S.D.P. Flapper, G.P. Kiesmüller

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

In dit artikel hebben we laten zien hoe bij het bepalen van de vanuit bedrijfseconomische kosten oogpunt gezien optimale DHM voor een bepaalde product-kiant combinatie het vooraf bekende rnaximaal aantal keren hergebruik van een DHM vanuit technisch oogpunt in rekening gebracht kan worden. Vergelijking met de formules gegeven in Flapper e.a. (1997) voor technisch oneindig vaak bruikbare DHM’en leert dat de hier gegeven formules ingewikkelder zijn en ook iets moeilijker om te gebruiken omdat er meer variabelen in voorkomen die in de praktijk bepaald moeten worden. Via de hier gegeven berekeningen kan vanuit het oogpunt van de bedrijfseconornische kosten de optimale DHM voor een bepaalde product-klantcombinatie bepaald worden. Deze berekeningen geven echter geen in zicht in de absolute kosten gerelateerd aan het gebruik van een meermalig bruikbaar DHM. Dc reden hiervoor is dat er geen rekening gehouden is met het tijdsaspect dat van groot belang is in dit kader. Ten gevolge van de tijd dat exemplaren van een DHM verblijven bij kianten, de tijden benodigd voor transport, testen en reconditioneren, zijn in het algemeen veel meer exemplaren van een herbruikbaar DHM nodig. Vergelijk de discussie met betrekking tot dit punt in Flapper e.a. (1997). In dit artikel hebben we ons geconcentreerd op de bedrijfseconomische kosten gerelateerd aan het gebruik van een zeker DHM voor bepaalde product-klantcombinaties. Een ander belangrijk criterium voor het kiezen van een DHM betreft de milieukundige aspecten gere lateerd aan het gebruik van dit DHM. Dit vanwege het behouden of verkrijgen van een belangrijk gevonden ‘groen’ imago, wat voor de inkomsten van een bedrijf van (groot) belang kan zijn. Door de bedrijfseconomisch kostentermen te vervangen door energie-, materiaal-, reststromen en emissies, kan het hier gegeven model ook gebruikt worden om de relatieve milieuvriendelijkheid van de inzet van een bepaald DHM voor een bepaalde product-klantcombinatie ten opzichte van andere DHM’en en distributiemethoden (zoals bulkdistributie) vast te stellen. Door het resultaat van bovenstaande milieukundige analyse te vertalen in termen van verwachte gevolgen voor verkopen, en het zo verkregen resultaat te koppelen aan de eerder verkregen bedrijfseconomische kosten, kan een totaal bedrijfseconomisch plaatje gemaakt worden voor het gebruik van een DHM voor een product-klantcombinatie.
Original languageDutch
Title of host publicationHandboek reverse logistics
EditorsA.R. Goor, van, S.D.P. Flapper, C. Clement
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
PagesD4420
Number of pages20
ISBN (Print)90-6500-067-4
Publication statusPublished - 1999

Cite this