SOEM, Succesvol Opschalen E-health-Model

Claudia E.J. Kokkeler

Research output: ThesisPd Eng Thesis

62 Downloads (Pure)

Abstract

De gezondheidszorg in Nederland staat voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de vergrijzing, het toenemende aantal chronisch zieken, de stijgende zorgkosten en het personeelstekort. De aanname van politici, beleidsmakers en managers is dat technologie (e-health) kan bijdragen aan het vinden van oplossingen voor deze disbalans tussen toenemende vraag en het afnemend aantal financiële en personele middelen. Veel e-health-toepassingen zijn beschikbaar, maar gebruik, borging en opschaling daarvan in de zorg blijft achter2.
Doel van dit project is het ontwerpen en vormgeven van een model om inzicht te geven in de status van e-health-toepassingen. Hiervoor wordt een model ontworpen waarin relevante innovatiestappen en elementen uit kwaliteitskaders samenkomen. In het model is enerzijds aandacht voor verplichtingen ten aanzien van wet- en regelgeving en anderzijds voor het ontwikkelproces dat samenhangt met een innovatie. Doel van het model is management en professionals te ondersteunen bij goede besluitvorming over de verdere ontwikkeling.
Na een literatuurstudie is een eerste versie van het model opgesteld. In focusgroep-gesprekken met experts en betrokkenen (binnen ZGT en extern) is het model verfijnd, en is een grafische weergave gemaakt. Deze versie van het model is toegepast op drie e-health-innovaties die bij ZGT zijn gerealiseerd of nog in ontwikkeling zijn. Specifiek gaat het hierbij om e-health-innovaties voor ‘Zorg op afstand’.
Het ontwikkelde model ‘Succesvol opschalen e-health model (SOEM)’ geeft de te nemen stappen weer voor een e-health-implementatie in vijf fasen:
Fase 1: Inventariseren van probleemstelling en omstandigheden
Fase 2: Ontwerpen en ontwikkelen
Fase 3: Experimenteren
Fase 4: Pilot
Fase 5: Opschaling en borgen
Elke fase is onderverdeeld in vier domeinen:
Financiële transformatie,
Wet- en regelgeving en veldnormen verwerkelijken,
Technologie implementeren en
Zorgconcept vernieuwen.
De voortgang van een e-health-innovatie is te volgen met behulp van de ‘ruler’, die aan de grafische weergave van het model is toegevoegd (zie volgende pagina).
De structuur van het model is heel werkbaar met de genoemde 5 fasen. Alle stappen die doorlopen moeten worden zijn zeer overzichtelijk weergegeven.
In de focusgroepen en individuele interviews, en de praktijktoets met toepassing van SOEM op drie e-health-projecten, kwam naar voren dat deze fasen (voor dit moment) voldoende uitputtend zijn.
Mijn conclusie is dat de gehanteerde structuur, vallend binnen dit project, efficiënt en bruikbaar is.
Original languageEnglish
Supervisors/Advisors
  • Weggelaar, J.W.M. (Anne Marie), Supervisor
  • Kloeze, Elly, External supervisor
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Publication statusPublished - Oct 2020

Bibliographical note

PdEng thesis.

Fingerprint

Dive into the research topics of 'SOEM, Succesvol Opschalen E-health-Model'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this