Room temperature Mg reduction of TiO2: formation mechanism and application in photocatalysis

Di Zu, Zhongfei Xu, Ao Zhang, Haiyang Wang, Hehe Wei, Gang Ou, Kai Huang, Ruoyu Zhang, Lei Li, Shuxian Hu (Corresponding author), Shuqing Sun (Corresponding author), Hui Wu (Corresponding author)

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Room temperature Mg reduction of TiO2: formation mechanism and application in photocatalysis'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science