Op zoek naar de factoren die van coaching een krachtige leeromgeving voor docenten maken.

A.J.A. Engelen, T.C.M. Bergen

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  23 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het doel van het scholingsprogramma Activerende Instructie waarin 'peer coaching' een centrale rol speelt, is docenten te ondersteunen tijdens hun lessen onderwijsgedrag te realiseren dal het actief en zelfstandig leren van de leerlingen beoogt te bevorderen. Om effecten van het scholingsprogramma vast te stellen zijn met behulp van factoranalyse drie effectvariabelen geconstrueerd: doelrealisatie volgens de docent, actlvering volgens de docent en activering volgens de leerllngen. Om de kwaliteit van de coaching binnen het scholingsprogramma vast te stellen, zijn 45 coachingsdialogen geanalyseerd. Er werden drie kenmerken geselecleerd die indicatief zijn voor de kwaliteit van de coachingsdialogen: de coachingsstijl, de inhoud van de coachingsdialogen en hel uitvoeren van de kemactiviteiten tijdens de coachingsdialogen. De relaties tussen de kenmerken van de coachingsdialogen en de effecten van het schollngsprogramma laten een wlsselend beeld zlen. Tussen het uitvoeren van de kernactiviteiten tijdens de coachingsdialogen en de effectvariabele activering volgens de leerlingen bestaan sterke relalies. Hoe groter de mate is waarin tijdens de coachingsdialoog deze kemactivitelten worden gerealiseerd. hoe hoger de effectscore is op actlverlng volgens de leerlingen. Het aantal gevoerde coachingsdialogen blljkt een betekenisvolle relatie met de effectvariabele activering volgens de docent te hebben. De coachingsstijl en de inhoud van de coachingsdialogen blijken daarentegen geen betekenisvolle relaties te hebben mel de drie effectvariabelen van het programma. Deze wat teleurstellende effecten van het scholingsprogramma schrijven wij toe aan de grote kwalitatieve en kwantitatleve verschillen die bestaan tussen de coachingsdialogen. Deze constatering roept de vraag op In welke mate de coaches er daadwerkelijk in slagen tijdens de coachingsdialoog voor hun collega's een krachtige leeromgeving te realiseren. Het Investeren in de training van coaches om hun coachingstaak mel kwaliteit te kunnen uitvoeren, lijkt een belangrijk aspect te zijn voor scholingsprogramma's die peer coaching centraal stellen. I
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)305-321
  JournalPedagogische Studiën
  Volume79
  Issue number4
  Publication statusPublished - 2002

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Op zoek naar de factoren die van coaching een krachtige leeromgeving voor docenten maken.'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this