Op weg naar een kennisgedreven organisatie: een raamwerk voor kenniscreatie om meerwaarde te creëren voor de exploitatiefase

M. Hemati

Research output: ThesisEngD Thesis

11 Downloads (Pure)

Abstract

In de huidige kenniseconomie wordt het succes van een organisatie voornamelijk bepaald door de wijze waaropdie organisatie in staat is zijn kennis en vaardigheden adequaat in te zetten. Zowel klanten als (potentiële) medewerkers vragen namelijk om de juiste mate van flexibiliteit. Dit betekent dat een organisatie voortdurend in ontwikkeling moet zijn. Kennis is een kernvariabele geworden in organisaties. Kennis geeft organisaties een toegevoegde waarde. Zowel bij het ontwerp van een organisatie als ook bij de wijze van leidinggeven neemt de aandacht voor kennis een steeds belangrijkere positie in. Vandaar dat het managen van kennis een uitdaging is. Kennismanagement is belangrijker geworden omdat organisaties in een complexe, dynamische en interdependente omgeving niet meer afhankelijk kunnen zijn van het gedrag van de individuele professional. Kennisontwikkeling en kennisdeling in de organisaties is geïntegreerd met sociale relaties. Het is daarom belangrijk dat kennismanagement zich richt op het organiseren van initiatieven die deze relaties op passende wijze ondersteunen. Kennismanagement is dus (veel) meer dan een intranet, of document managementsysteem, of ICT communicatiesystemen van de organisatie. Organisaties die dit niet beseffen worden dan ook vaak geconfronteerd met tegenvallende resultaten bij het in gebruik nemen van een dergelijk nieuw 'kennismanagement tool'. Deze systemen zijn hooguit ondersteunend in de werkelijke relaties waar de kennisontwikkeling plaatsvindt. Op het moment dat efficiëntie een doel wordt in plaats van een middel, forceert het mensen om bijvoorbeeld alleen nog te communiceren door middel van korte e-mails in plaats van fysieke ontmoetingen. Dit reduceert de kansen voor communicatie, leren en kennisontwikkeling. De opdracht van dit onderzoek betreft de processen voor kenniscreatie, kennis delen, en kennis toepassen die zijn afgestemd op de (gedecentraliseerde) organisatie en de activiteiten van Strukton Worksphere als geheel. De doelstelling van dit onderzoek is verwezenlijkt door in eerste instantie de stand van zaken rondom kennisfactor en kennismanagement te onderzoeken en te analyseren. Op basis van resultaten zijn specificaties voor het ontwerp van een platform geformuleerd. Vervolgens is aan de hand van deze specifieke eisen het platform(kenniscentrum) ontworpen en uitgewerkt. Dit platform wordt vervolgens genoemd: 'Worksphere PLAZA'. In dit onderzoek is kennismanagement gehanteerd als het organiseren van een platform dat het ontwikkelen, borgen, delen, toepassen en evalueren van kennis ondersteunt. In de organisatie bestaat dit platform uit de samenhang tussen de interne omgeving (strategie, organisatiecultuur, medewerkers, de ondersteunende infrastructuur) en de externe omgeving (relaties met klanten, leveranciers, partners, kennisinstellingen). De interne en externe onzekerheden hebben niet alleen een aanzienlijke invloed op het succes van de organisatie, maar zijn ook een valkuil voor de kennismanagementstrategie. Het platform Worksphere PLAZA bestaat uit twee processen: een Researchproces en een Developmentproces, die parallel en gelijktijdig doorlopen en bestaan uit activiteiten die door een aantal specifieke mensen of groepen worden behandeld. Het Researchproces bestaat uit het produceren van kennis via eengestructureerd onderzoeksproces gericht aan de benodigde kennis voor de activiteiten van de organisatie, en het Developmentproces bestaat uit het vermarkten van kennis in een ontwikkelingsproces gericht op de verwachtingen van de klanten en de markt. Binnen Worksphere PLAZA worden het Researchproces enDevelopmentproces als één proces in het geheel gezien. Dat wil zeggen dat die processen feitelijk een onderdeel zijn van het proces van kennismanagement strategieontwikkeling van Worksphere PLAZA. Uit het gehele onderzoek kan worden geconcludeerd dat de kennisintensieve organisatie van StruktonWorksphere een lerende organisatie wil zijn waarin mensen hun kennis delen. In een kennisintensieve organisatie geldt: 'kennis creëren en kennis delen is macht' in plaats van 'kennis is macht'. Het stimuleren van medewerkers om kennis te delen en vooral kennis van elkaar over te nemen zal leiden tot lagere kosten van het primaire proces. Bovendien zal bij een intensieve benutting van de aanwezige kennis ook de kwaliteit van de diensten stijgen. Bij het delen van kennis dient ook aandacht gegeven te worden aan impliciete en niet alleen aan expliciete kennis. Overdracht van impliciete kennis moet plaatsvinden via sociale contacten en coaching. Het kloppende hart van succesvol kennismanagement wordt gevormd door het structureel rondgaan van de kenniscyclus, dat wil zeggen het ontwikkelen van nieuwe kennis, het benutten van aanwezige kennis, het overdragen van kennis, en het toepassen van kennis (zowel intern als extern).
Original languageDutch
Award date1 Jan 2009
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Print ISBNs978-90-444-0847-8
Publication statusPublished - 2009

Bibliographical note

Eindverslag

Cite this