Het feitelijk en potentieel gebruik van informatietechnologie in het MKB

J.H.M. Stroeken, J.M. Coumans

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Dit artikel is gebaseerd op een recent door de auteurs opgesteld rapport voor de Raad voor bet Midden en K!einbedrijf (RMK, 1 997a). Hierin is een graadmeter afgeleid voor de stand van zaken niet zozeer over de ontwikkeling, maar juist over de toepassing van technologie in bedrijfssectoren. De toepassing van informatietechnologie staat centraal. Veel van de Iiteratuur op het gebied van derge!ijke graadmeters is georiënteerd op grotere bedrijven. De hier gepresenteerde graadmeter is geënt op het niveau van de bedrijfstak en gericht op alle bedrijven ook de kleinere. De graadmeter wordt getoetst bij een vooral uit MKB-bedrijven bestaande sector, te weten de auto mobielhandel. In het Iaatste deel van dit artikel wordt meer specifiek ingegaan op de problematiek rond de diffusie en implementatie van IT in het MKB en wordt afgerond met een aanta! beleidsaanbevelingen.
Original languageDutch
Pages (from-to)72-83
Number of pages12
JournalBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume70
Issue number3
Publication statusPublished - 1998

Cite this