Een beschrijvend model voor de gecombineerde keuze van vervoermiddel en bestemming bij korte stedenreizen in Nederland, Belgie en Duitsland

B.G.C. Dellaert, A.W.J. Borgers, H.J.P. Timmermans

Research output: Book/ReportReportPopular

465 Downloads (Pure)

Abstract

Dit verslag introduceert een model voor de combinatie van vervoermiddel- en bestemmingskeuze bij korte stedenreizen. Het model sluit aan bij de methode van de decompositionele keuzemodellen, waarmee parameters kunnen worden geschat die de relatie weergeven tussen de kans dat een bepaald alternatief wordt gekozen en de kenmerken van dat alternatief. De theoretisch onderbouwing van de benadering en de gehanteerde onderzoeksmethode worden besproken in hoofdstuk 1 en 2. In hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd van een enquête waarin de voorgestelde modelbenadering is getoetst. In deze enquête is respondenten gevraagd naar stedenreizen die zij in de afgelopen drie jaar hadden gemaakt en naar hun oordeel over kenmerken van verschillende steden in Nederland, Belgie en Duitsland. Ook is aan de respondenten een aantal keuzes tussen denkbeeldige stedenreizen voorgelegd. Aan de hand van de resultaten van de enquête is een analyse gemaakt van het belang van verschillende kenmerken van vervoermiddelen en bestemmingen bij de keuze van een korte stedenreis. Een belangrijk resultaat van de analyse was dat afzonderlijke modellen voor de keuze van vervoermiddel en bestemming herschaald dienden te worden ten opzichte van een model dat werd geschat over de gecombineerde keuze van vervoermiddel en bestemming. Inhoudelijk bleek dat met name de vervoermiddelkenmerken prijs en reistijd relatief weinig invloed hadden op de keuzeresultaten. De bestemmingskenmerken winkelmogelijkheden en bezienswaardigheden bleken daarentegen juist een relatief sterke invloed te hebben.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Number of pages58
Publication statusPublished - 1993

Cite this