Das Erwecken des KOMA: ein Veränderungsprozess für Baukostenmanagement bei ATP

Magdalena Obermair

Research output: ThesisEngD Thesis

6 Downloads (Pure)

Abstract

Het onderwerp van deze ADMS eindopdracht was 'Bouwkostenmanagement' bij Achammer Tritthart und Partner - Gesamtplanungsbüro (ATP), voor de vestiging Innsbruck. Voor de standaardisering van de kostenplanning is in 2001 het KOstenMAnagementtool KOMA voor ATP ontwikkeld. Het systeem stelt tools voor de kostenraming en bouwkostendata ter beschikking voor de hele organisatie. Door regelmatig onderhoud van de data kan uit persoonsgebonden kostenkennis, transparante systeemkennis worden gemaakt. ATP heeft een concurrentievoordeel door KOMA. Tijdens de analysefase is geconstateerd dat KOMA vooralsnog onvoldoende wordt gebruikt, om de beoogde doelen te bereiken. De focus van de opdracht wordt daarom gelegd op de implementatie van KOMA bij ATP.De ontworpen 'Kostenplanungsmatrix' is een sturingsinstrument voor de kostenplanning. Het structureert de verschillende aspecten die bij de thematiek 'kosten' bij ATP spelen. Aandachtspunten die in samenhang met de kostenplanning spelen, kunnen worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Op basis daarvan kunnen oplossingen worden geformuleerd.Gebaseerd op de geanalyseerde uitgangspositie en met behulp van de 'Kostenplanungsmatrix' is het einddoel van het kostenplanningsproces met KOMA gedefinieerd. De verantwoordelijkheden voor KOMA zijn op organisatievlak en op projectvlak vastgelegd. Door KOMA organigram en de benoeming van KOMA Group-Users, en de KOMA Super-User, krijgen de groepen zelf de verantwoording voor de vaststelling en evaluatie van de voor hen relevante KOMA-kostenkengetallen. KOMA wordt het tool van de groepen.Door de verankering van KOMA in het kwaliteitshandboek kan het gebruik van KOMA tijdens projecten bij kwaliteitsmanagementaudits worden getoetst. De 'KOMA-Bearbeiter' is verantwoordelijk voor de invoering van de kostenramingen in het KOMA. In de doelsituatie vervult de Projectleider deze positie.Voor het succes van KOMA is het noodzakelijk dat de randvoorwaarden, begrippen en methoden van KOMA eenduidig en uniform worden vastgelegd en dat actuele kostenkengetallen voor ieder ATPmarktgebied (ATP Planungszweige) beschikbaar zijn. Op basis van de literatuur zijn de gedetailleerde projectbeschrijving bij de gespecificeerde eindafrekening en de definitie van de gebruiksfunctie-methode (Nutzungsbereichsmethode) voorbereid. Deze zijn met de groepen besproken en vastgelegd. Gebruiksfunctie-kengetallen van een ATP marktgebied worden vastgesteld en ingegeven in KOMA.Verder zijn aanbevelingen geformuleerd ter optimalisering van het kostenplanningsproces bij ATP, die voor de aan het project betrokkenen in een transparante en navolgbare kostenplanning kunnen resulteren.Het veranderproces in drie fasen voor de acceptatie van KOMA bij ATP is met de bijhorende maatregelen vastgelegd. Essentiële eerste stappen zijn gezet en het verdere verloop is in beeld gebracht.Op basis van de analysefase en de doelsituatie zijn maatregelen geformuleerd. De maatregelen zijn gerubriceerd naar de categorieën 'KOMA kennen', 'KOMA verbeteren' en 'KOMA verankeren'. De eerste twee fasen zijn ingericht naar een basisfase, waarin alle maatregelen worden genomen. Fase drie is een controlefase. Aan het begin van de fase wordt de uitgangspositie geanalyseerd en op basis daarvan worden de maatregelen gepland. In het proces zijn vaste controlemomenten opgenomen met de mogelijkheid regulerende maatregelen te initiëren, indien de ontwikkelingen niet naar wens verlopen. De verantwoordelijkheid ligt bij de proces-, technologie- en machtpromotor.Het doel van fase 1 is het frequenter gebruik van KOMA in alle groepen van ATP Innsbruck. Wezenlijke maatregelen van deze fase zijn afgesloten, zoals de KOMA promotie met vier presentaties, zestien interviews, en een artikel, de realisatie van het KOMA organigram en de verankering van KOMA in het kwaliteitshandboek, de KOMA scholingen, de aanpassing van de projectbeschrijving en de gebruiksfunctie-methode na overleg met de groepen. Andere maatregelen lopen momenteel, zoals de verzameling van KOMA verbeteringsvoorstellen in een gezamenlijke lijst. Verdere maatregelen zijn gepland zoals de KOMA workshop en het eerste KOMA forum.Het doel van fase 2 is de verdere verbetering van KOMA, in samenspraak met de gebruikers. In deze fase zijn twee tot vier KOMA fora en een KOMA task-force gepland. Indien nodig, worden KOMA scholingen en KOMA workshops georganiseerd.Het doel van fase 3 is de afronding van het veranderingsproces. Het is een controlefase met de mogelijkheid tot het formuleren van regulerende maatregelen. Deze zijn afhankelijk van de resultaten van fase 2 en fase 3, en wordt afgesloten met een procesevaluatie.Door de definitie van de doelsituatie en het veranderproces zijn de wezenlijke condities voor het implementatieproces KOMA bij ATP vastgelegd. Deze moet nu consequent worden opgevolgd. Het gebruik van KOMA is bij de tussentijdse controle van fase 1 eenduidig toegenomen, hoewel het effect van sommige getroffen maatregelen pas in de tweede helft van het jaar 2005 kunnen worden gecontroleerd.De betrokkenheid van de groepen bij de bedrijfsopdracht en de kans actief aan de verbetering van KOMA deel te nemen hebben tot de opgetreden stemmingsverbetering in de groepen bijgedragen.
Original languageGerman
Award date1 Jan 2005
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Print ISBNs90-444-0513-6
Publication statusPublished - 2005

Bibliographical note

Eindverslag Bedrijfsopdracht ADMS.

Cite this