Advies inzake het ontwerp van de klimaatinstallatie van de Dominicanenkerk te Maastricht

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Rapportnr. 05.59.W; In het kader van de restauratiewerkzaamheden aan de Dominicanenkerk te Maastricht heeft de Unit Building Physics & Systems van de Universiteit Eindhoven in samenwerking met COR PER-NOT CONSULTING drie rapportages verzorgd naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek. De eerste betrof het advies met betrekking tot de toepassing van enkele of dubbele voorzetramen (24 maart 2005), het tweede ging in op enkele bouwfysische aspecten inzake het aanbrengen van een pleisterafdekking op het gewelf (12 september 2005), en deze derde rapportage betreft het ad-vies voor het ontwerp van de klimaatinstallatie. Om aan het kerkgebouw een andere toekomstige bestemming te kunnen geven, ontstond de be-hoefte om in de kerk een basis binnenklimaat te realiseren, vooral gericht op het in stand houden van het monumentale gebouw en de monumentale schilderingen op wand en gewelf. De klimaat-installatie zal echter ook een binnenklimaat moeten bieden dat voldoet aan de eisen die worden gesteld vanuit de nieuwe functie. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit advies betreft uitsluitend het uitvoeren van bereke-ningen met de facto standaard rekenprogrammatuur voor de gestelde vragen. In hoofdstuk 4 wordt hier op in gegaan. Bij het verzamelen van gegevens ten behoeve van de simulaties (infiltra-tie van lucht, bouwfysische materiaalgegevens) kon geen gebruik worden gemaakt van in situ verzamelde meetgegevens en materiaalmonsters omdat ten tijde van de opdrachtverlening al met de renovatiewerkzaamheden een start was gemaakt. Om deze reden is gebruik gemaakt van de bij ons aanwezige databanken en ervaring, opgedaan in vele andere projecten in relatie met monumentale gebouwen en hun interieur. Tijdens de werkzaamheden is regelmatig overleg geweest met de installatieadviseur Huisman & Van Muijen. De resultaten van de berekeningen geven aanleiding tot de volgende conclusies: • het is niet te verwachten dat zich langdurig een zodanig lage luchtvochtigheid voordoet waar-door de wand- en plafondschilderingen schade op zouden kunnen lopen. • Het binnenklimaat in de boekenwinkel is op een acceptabel niveau te brengen met een com-binatie van vloer- en luchtverwarming. • Een situatie met alleen de vloerverwarming is geen goede oplossing. Dit heeft nadelige lucht-stromingen tot gevolg, zowel ten aanzien van het comfort, maar ook voor wat betreft het transport van stof van de vloer naar het gewelf. • In perioden van milde buitenklimaatcondities (voorjaar/zomer) kan het gebruik van alleen luchtverwarming in een goed binnenklimaat resulteren. • Door de luchtverwarming zo uit te voeren dat met instelbare luchthoeveelheden ingeblazen kan worden (100%, 50%) en met variabele temperatuur (
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Commissioning bodySATIJNplus Architecten BV, Postbus 210, 6120 BA Born
Number of pages32
Publication statusPublished - 2005

Cite this