Find facilities and equipment

VXI Mainframe

Rainier van Dommele (Manager)

Integrated Circuits

Facility/equipment: Equipment

Waveform Generator

Rainier van Dommele (Manager)

Integrated Circuits

Facility/equipment: Equipment

Wetted Bulb Apparatus

Peter Kerkhof (Manager)

Facility/equipment: Equipment

Windtunnel

Bert J.E. Blocken (Manager)

Department of the Built Environment

Facility/equipment: Research lab

WR8.0 Receiver

Rainier van Dommele (Manager)

Integrated Circuits

Facility/equipment: Equipment

Zeiss Axiovert and Observer

Moniek de Liefde - van Beest (Manager)

Facility/equipment: Equipment